Handelsbetingelser

Burd Delivery ApS
Handelsbetingelser 
CVR: 38923390 

Version 7. Gældende fra 01. Januar 2023 

 Opgavens udførelse 
Burd Delivery ApS (”Burd”) leverer og distribuerer pakker (”Aftalen”) på vegne af Kunder. Det påhviler parterne i aftalen at give hinanden de oplysninger, der er nødvendige for Aftalens udførelse. 

 

Transportmidler 
Det påhviler Burd at afhente, distribuere og levere pakker på vegne af Kunden i henhold til Aftalen. Burd leverer på cykel, hvor dette giver mening. 

 

Aftalen 
Aftalen mellem Kunden og Burd betragtes som indgået, når Kunden har sendt sin bestilling til Burd via API. Information om ordrens omfang skal gives direkte til Burd.  

 

Tid 
Det påhviler Burd at levere pakken indenfor det aftalte tidsrum. Burd har dog ret til at overskride tidsrummet, såfremt dette betragtes som værende i Kundens interesse samt dette betragtes som indenfor rimelig tid. Hertil har Burd ret til at overskride leveringsdatoen med op til 7 dage. 

 

Pakke 
Det påhviler Kunden at pakke varen forsvarligt ind, samt klargørelse af godset til Burd for afhentning. 

  1. Anvendelse  

1.1 De Generelle Betingelser beskrevet her gælder for alle aktiviteter udført af Burd. Betingelserne gælder, uanset om aktiviteterne bliver udført af Burd eller en af vores partnere. 

  1. Transportydelsens omfang  

2.1 Burd afhenter og leverer pakker på vegne af Kunden. 

2.2 Burd har ret til at levere pakken til hvem som helst på den angivne adresse. Det er End-users ansvar at videregive pakken. 

2.3 Såfremt End-user af pakken kommunikerer til Burd, at End-user ønsker pakken leveret andensteds (f.eks. efterlade udenfor dør, under bilen, o.lign.) betragtes pakken som leveret, når Burd har leveret pakken det aftalte sted. 

2.4 Såfremt Burd ikke træffer nogen på adressen, og ikke kan få fat i End-user, vil Burd forsøge at levere pakken igen en anden hverdag. Efter to forgæves leveringer returnerer Burd pakken.  

2.5 Returnering og genlevering medfører en ekstra omkostning efter aftale. 

  1. Distribution  

3.1 Burd afhenter og leverer ikke pakker, der vejer over 20 kg. eller er over 100 cm. på den længste side. Max volumen (højde x længde x bredde) er 100,000 cm3.  

3.2 Burd’s Kunder er ansvarlig for sikker indpakning samt emballering, inklusive klare og tydelige mærkninger med fyldestgørende labels på alle pakker. Såfremt pakken ikke har en tydelig label, frafalder Burd’s ansvar for levering af pakken. 

3.3 Burd erstatter ikke pakker, der ikke er forsvarlig pakket ind. Såfremt Kunden taper to pakker sammen, og disse falder fra hinanden, erstatter Burd kun den pakke, der er label på. 

3.4 Burd foretager periodisk emballagekontrol udelukkende med det formål at vejlede Kunder om emballage. Såfremt Burd finder fejl i emballagen, er det ikke Burd’s ansvar at udrede denne fejl. 

3.5 Pakker skal være emballeret således, at de kan behandles i et automatisk sorteringsanlæg. Burd kan dermed ikke tage hensyn til diverse mærker; såsom forsigtig, denne side op, osv.  

3.5.1 Herunder gælder det, at skrøbelige varer (såsom procelæn, glas, IT, og varer med flydende indhold) skal være indpakket i kraftig yderemballage samt tætsiddende, stødabsorberende inderemballage – og gerne formstøbt.  
Hertil skal emballagen passe til indholdet, og alle hulrum fyldes med egnet materiale til at beskytte indholdet, således indholdet i pakken ikke kan forskydes i pakken. 

3.6 Al emballage er Kundens ansvar. Burd påtager sig ikke ansvaret for skader ved utilstrækkelig emballering.  

3.6.1 Herunder gælder, at skade forårsaget af rystelser på interne komponenter, der ikke er fikseret tilstrækkeligt under transporten, dækkes ikke af Burd. 

3.7 I tilfælde af skade på varer med glas eller flydende indhold, der kan medføre skade på personel, forbeholder Burd sig retten til at destruere indholdet. 

3.8 Burd distribuerer ikke:  

3.8.1 Til postboks adresser 

3.8.2 Pakker sendt pr. efterkrav 

3.8.3 Pakker over 20 kg. 

3.8.4 Pakker over 100 cm. på den længste side 

3.8.5 Uemballerede varer 

3.8.6 Ulovlige varer 

3.8.7 Varer, der ikke er egnet til pakkedistribution 

3.8.8 Farligt gods 

3.8.9 Levende eller døde dyr, samt urner 

3.8.10 Våben og våbendele, samt ammunition eller eksplosive elementer 

3.8.11 Let fordærvelige varer 

3.8.12 Kontanter 

3.9 Burd kan uden varsel afbryde distributionen ved mistanke om, at Kunden forsøger at distribuere noget af ovennævnte 

3.10 Burd er ikke forpligtet til at undersøge, om pakkerne indeholder varer listet i punkt 3.8-3.9 eller om emballeringen er tilstrækkelig. 

3.11 Såfremt Kunden sender noget af ovenstående (punkt 3.8-3.9 vedr. varer samt 3.5-3.6 vedr. emballering), og dette påfører skade/tab til Burd, Burd’s partnere eller andre Kunder, er Kunden erstatningsansvarlig overfor alle interessenter påvirket. 

3.12 Såfremt en pakke bliver forsinket, og dette er Kundens ansvar, skal Kunden kontakte End-useren og forklare dette. Burd tager ikke ansvar for fejl eller mangler på vores Kunders lagrer. 

  1. Betaling  

4.1 Distribution sker iht. Gældende prisliste. Prislisten kan til enhver tid rekvireres fra Burd. 

4.2 Betaling skal ske senest 14 dage fra fakturadato. Senere betaling resulterer i 1,5 % rente til beløbet pr. påbegyndt måned. 

4.3 Kunden må ikke lave modregning i Burd’s fakturaer 

  1. Tilbageholds- og panteret  

5.1 Såfremt fakturaen 3 måneder efter forfaldsdato endnu ikke er betalt, har Burd ret til at videresælge disse varer for at dække de ubetalte omkostninger.  

5.1.1 Burd vil kontakte Kunden 1 uge før dette. 

  1. Reklamation  

6.1 Anmeldelse af skader skal ske til claims@burd.dk  

6.2 Burd har følgende frist for reklamationer:  

6.2.1 Ved skade på indhold i pakken, skal Kunden eller End-user af pakken reklamere til Burd indenfor 5 hverdage efter levering. Burd har ikke mulighed for at foretage reklamation efter denne frist 

6.2.2 Såfremt en pakke er forsinket eller aldrig ankommet, skal Kunden eller End-user af pakken reklamere til Burd senest 30 dage fra forventet ankomstdag. Burd må søge efter en pakke i 10 dage fra efterlysningen. 

6.2.3 Ved reklamation skal Kunden eller End-user forevise pakken i originalemballage. Burd kan hertil bede om fotodokumentation for beskadigede forsendelser.  
Såfremt det ikke er muligt for Kunden eller End-user at forevise pakken i forsendelsesemballagen, frafalder retten til erstatning. 

6.2.4Såfremt en pakke fraflyttes fra leveringsadressen, før Burd har besigtiget pakken, frafalder retten til erstatning 

  1. Uanbringeligt gods  

7.1 Såfremt det ikke er muligt at finde rette ejermand af en pakke, samt denne pakke ikke kan spores tilbage til afsender, sælges denne via Burds platform efter 90 dage. 

  1. Forældelse  

8.1 Såfremt partnerne ikke kan nå til enighed vedr. ansvar om manko eller skade, skal Kunden eller End-user anlægge retssag mod Burd senest 1 måned fra forventet leveringsdato. 

8.2 I tilfælde af bortkomst eller forsinkelse skal retssag anlægges mod Burd senest 1 måned fra forventet leveringsdato. 

  1. Ansvarsbegrænsning  

9.1 Burd er ansvarlig for pakken fra Burd End-user eller afhenter pakken (mod kvittering, scanning, eller billede), til pakken er leveret jf. punkt 2.2-2.5, eller indtil Burd sender pakken retur. 

9.2 Burd’s ansvar er begrænset som følger:  

9.2.1 Burd erstatter bortkomst eller beskadigelse med max. 1.500 kr. i indkøbspris (ekskl. moms) pr. pakke (ekskl. fragt). Erstatningsbeløbet vil udgøre pakkens værdi.  

9.2.1.1 Indkøbsprisen skal dokumenteres af Kunden 

9.2.2 Brugte varer erstattes ift. den værdi, varen er blevet solgt for. Dog maks. 1.500 kr.  

9.2.2.1 Værdien skal dokumenteres af Kunden 

9.2.3 Burd holdes ikke ansvarlig for forsinkelse eller skader, der skylder følgende forhold:  

9.2.3.1 Pakken indeholder varer nævnt i 3.8-3.8.12 

9.2.3.2 Pakken er større end forholdende defineret i punkt 3.1 

9.2.3.3 Pakken havde utilstrækkelig label 

9.2.3.4 Pakken ikke var emballeret forsvarligt, jf. punkt 3.2-3.7 

9.2.4 Ved forsinkelse erstatter Burd kun fragtprisen for den forsinkede pakke; og dette kun, såfremt pakken er mere end 7 dage forsinket fra forventet leveringsdato. 

9.2.5 Burd erstatter ikke varer, som beskadiges grundet temperaturudsving. 

9.2.6 Burd erstatter ikke kontanter, gavekort, lodsedler, tipskuponer, billetter, skrabelodder, o.lign. 

9.2.7 Burd erstatter ikke indirekte tab ved forsinkelse, bortkomst, skade eller noget andet forhold. Indirekte tab kan være driftstab, tabt fortjeneste, eller lignenede. 

  1. Værneting  

10.1 Alle tvister om samarbejdsaftalen samt disse Handelsbetingelser skal afgøres efter dansk ret.